Delegavimo sutarčių kūrimas ir tvarkymas

Delegavimo sutarčių tvarkymo funkcionalumas galimas naudotojams, turintiems administratoriaus teises.

Paslaugų gavėjo (deleguojančiojo) atstovas gali deleguoti paslaugų gavėjui priskirtus veiklos profilius įgaliotam paslaugų gavėjui – delegatui, sukurdamas delegavimo sutartį tarp šių paslaugų gavėjų.

Delegavimo sutarties sudarymo iniciatorius visada yra deleguojantysis. Delegavimo sutartis įsigalioja kai ją patvirtina įgaliotas paslaugų gavėjas (delegatas), ir data atitinka sutartyje nurodytą sutarties galiojimo pradžios datą.

Po delegavimo sutarties sudarymo naudotojai, atstovaujantys delegatui, gali veikti kaip deleguojančiojo atstovai delegavimo sutartyje numatytų veiklos profilių ribose.

Delegavimo sutartis baigia galioti, kai baigiasi jos galiojimo data arba kai ją nutraukia bet kuri iš sutartį sudariusių šalių.