Delegavimo sutarties redagavimas

Delegavimo sutartį redaguoti gali ją sukūręs asmuo. Tik parengtai sutarčiai (kai sutarties būsena „Parengta“) leidžiama redaguoti visus laukus.

Kai sutartis patvirtinta įgalioto paslaugų gavėjo (sutarties būsena „Patvirtinta“), redaguojant sutartį leidžiama keisti priskiriamus veiklos profilius ir sutarties galiojimo datą.

„Patvirtintos" delegavimo sutarties redagavimo rezultato įgaliotam paslaugų gavėjui patvirtinti nereikia.

Norėdami redaguoti delegavimo sutartį, atlikite šiuos žingsnius:

  1. Viršutiniame meniu pasirinkite punktą „Delegavimo sutartys“ (žr. skyriaus „Delegavimo sutarčių sąrašo peržiūra“, Nr. 1).

  2. Sąrašo eilutėje išskleiskite papildomus veiksmus ir pasirinkite „Redaguoti“:

    images/download/attachments/184330364/image-2023-7-17_15-47-24.png

1 pav. Veiksmo „Redaguoti“ pasirinkimas


3. Sutarties duomenyse pakeiskite norimą informaciją. Laukai, kurių duomenų neleidžiama keisti, pateikiami neaktyvūs.

4. Išsaugokite pakeitimus, paspausdami mygtuką „Išsaugoti“:

images/download/attachments/184330364/image2019-3-7_8_5_11.png

2 pav. Delegavimo sutarties išsaugojimas